CNC Far East Machinery
TEL: 02-707-0195

ShearingHydraulic Swing Beam Shear

เครื่องตัดโลหะแผ่น


เครื่องตัดโลหะแผ่นPress BrakeHydraulic Synchronized Press Brake

มีทั้งระบบการพับจากล่างขึ้นบน


- ขนาด 20 - 125 ตัน และพับจากบนลงล่างขนาด 50 - 1,000 ตัน
- พับองศาได้เที่ยงตรงแม่นยำตลอดความยาวชิ้นงาน
- ระบบเสริมความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน