CNC Far East Machinery
TEL: 02-707-0195

WE PRIDE OURSELVES ON CUSTOMER SERVICE

บริการหลังการขายถือเป็นหัวใจสําคัญสูงสุดสําหรับเรา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ระบบกระบวนการผลิตของลูกค้า มีประสิทธิภาพตลอดการใช้งาน เรามีทีมวิศวกรท่ีผ่านการอบรมและได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ พร้อมกับประสบการณ์ในการดูแลเครื่องจักรอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

Transportation & Installation

ขนส่งเครื่องถึงโรงงานลูกค้าด้วยความปลอดภัยของตัวเครื่องจักร พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องจักรอย่างเสร็จสมบูรณ์

Training

ทางเรามีการอบรมการใช้เครื่องจักรในเบื้องต้น เพื่อใช้เครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะนำผู้ใช้งานและผู้ดูแลเครื่องจักรสามารถใช้งานได้ อย่างถูกวิธี และบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง

Maintenance

บริการซ่อมเครื่องจักรเมื่อเกิดปัญหา โดยทางบริษัทจะให้คำปรึกษาหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบริการและแก้ไขอย่างรวดเร็ว